a

Różana – Ołtaszyn

ul. Zwycięska 14C/B
53-033 Ołtaszyn, Wroclaw

Różana – Gaj

Kukuczki 7
53-570 Gaj, Wroclaw

Dołącz do nas w Social Media

Regulamin

Regulamin sklepu Różana Cafe

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, oraz odpowiednio osoba wskazana w art. 38a ustawy o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://rozanacafe.com.pl/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://rozanacafe.com.pl/sklep prowadzony przez Sprzedawcę
 5. Sprzedawca – Różana spółka jawna Różanowski Kiełb z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Brylantowej 65, 52-214 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000611969, NIP, 8992788098. Regon, 364169330, e-mail sklep@rozanacafe.com.pl, telefon 519-540-845.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie, w szczególności produktów spożywczych i napojów, na ograniczonym terytorialnie obszarze (Wrocław).
 2. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów na terenie Wrocławia (lub okolic określonych przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://rozanacafe.com.pl/dostawa-i-metody-platnosci), podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. 
 4. Do korzystania ze Sklepu wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. przeglądarka plików .pdf, 
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem ze względu na konieczność identyfikacji Kupującego podczas odbioru produktów lub płatności za produkty. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towarów i usług.
 7. Ceny produktów mogą ulegać zmianom. Zmiana następuje z chwilą wprowadzenia nowego cennika w całości lub w części do systemu internetowego Sklepu.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.  
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego podane przez niego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa (okienka) w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do otrzymywania newslettera lub innych informacji handlowych czy marketingowych, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie uwagi o charakterze technicznym związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@rozanacafe.com.pl lub na adres rejestrowy siedziby Sprzedawcy. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa (okienka) w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie i zamierza z niego skorzystać, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.   
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. 
 6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w dniu złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży). W miarę możliwości technicznych Kupujący może zapłacić za zamówienie również gotówką lub karta płatniczą najpóźniej podczas wydania mu  produktu (jeśli dostawca posiada terminal płatniczy).
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy według informacji dostępnych Sprzedawcy lub informacji powszechnie dostępnych Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący zobowiązany jest podawać prawdziwe dane w formularzu zamówienia, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposoby wydania i dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. W przypadku zamówienia co najmniej dwóch produktów Sprzedawca może wydać Kupującemu produkty w oddzielnych przesyłkach za co Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów.
 2. Dostawa produktów Sprzedawcy ograniczona jest wyłącznie do miasta Wrocławia, chyba że strony uzgodnią inaczej w formie dokumentowej.
 3. Aktualnie dostępne metody płatności za zamówienie w chwili jego składania opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 oraz Integrator Płatności Paynow mBank S.A.
 5. W przypadku płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Jeżeli Kupujący zamierza otrzymać fakturę VAT za złożone zamówienie, zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę przed złożeniem zamówienia, w szczególności poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka) w formularzu zamówienia i podanie numeru NIP oraz pozostałych danych do faktury. Brak NIP-u na formularzu zamówienia może spowodować niemożność późniejszego wystawienia faktury VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Faktura VAT zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz wydania produktów Kupującemu zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. 
 2. Jeśli Kupujący wybrał przesyłkę kurierską lub inną podobną formę przewozu zamówienie uważa się za zrealizowane (wydane) z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze na stronie internetowej Sklepu lub w formularzu zamówienia przy każdym produkcie lub grupie produktów. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin lub Kupujący indywidualnie wskazał późniejszy termin. 
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest najdłuższy spośród terminów dla wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 5. W przypadku, gdy w wybranym przez Kupującego terminie pod podanym adresem dostawy nie będzie osoby mogącej odebrać zamówienie, zamówione produkty dostarczone zostaną do lokalu i możliwy będzie odbiór osobisty.

§ 7
Ustawowe prawo odstąpienia od umowy, wyłączenie prawa odstąpienia do produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia

 1. Na podstawie art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – takiej jak produkty spożywcze, w szczególności wyroby cukiernicze, piekarnicze lub inne wyroby gastronomiczne, z wyjątkiem produktów hermetycznie zamkniętych o terminie przydatności do spożycia wynoszącym więcej niż 30 dni.
 2. W przypadku innych produktów niż wskazane w ustępie 1 lub produktów hermetycznie zamkniętych o terminie przydatności do spożycia wynoszącym więcej niż 30 dni Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży).Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym ustępie przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 
 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący, któremu ustawowe prawo odstąpienia przysługuje, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Kupujący, któremu ustawowe prawo odstąpienia przysługuje, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://rozanacafe.com.pl/formularz-odstapienia  jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący, któremu ustawowe prawo odstąpienia przysługuje, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Kupujący, któremu ustawowe prawo odstąpienia przysługuje, ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca odpowiada za wady danego produktu do wysokości jednostkowej ceny danego produktu, za jaką Kupujący go nabył.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien zawiadomić o tej wadzie Sprzedawcę nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostarczenia mu produktu.
 4. Kupujący zgodnie z art. 568¹ kodeksu cywilnego może dokonywać zawiadomienia o wadzie produktu spożywczego do końca terminu przydatności lub daty minimalnej trwałości. 
 5. Kupujący może zgłosić wadę (złożyć reklamację) na adres rejestrowy Sprzedawcy lub na adres e-mail: sklep@rozanacafe.com.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady produktów spożywczych ujawnione wyłącznie w okresie do daty ich minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.
 8. Produkty spożywcze takie jak wyroby cukiernicze, piekarnicze lub gastronomiczne ze względu na ich ręczne (a nie maszynowe) wytwarzanie mogą nieznacznie różnić się wyglądem od tych wyrobów prezentowanych na fotografiach widocznych w Sklepie za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera lub innej informacji handlowej czy marketingowej, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierająca dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera czy innej informacji handlowej lub marketingowej.
 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 10
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu (w szczególności fotografie) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, podając przyczynę zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji tej zmiany na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca przewidział termin późniejszy wejścia danej zmiany w życie. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 maja 2020 r.
 4. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do umów zawieranych w lokalu Sprzedawcy.